1. Na zajęciach obowiązuje ZMIANA OBUWIA. Brak butów na zmianę skutkuje niemożnością wejścia na zajęcia taneczne.
 2. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.
 3. Kursanci mogą wykupić karnet na jeden cykl obejmujący 5 zajęć na jednej technice lub jednorazowy wstęp na zajęcia.
 4. Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie formularza – oświadczenia oraz uiszczenie opłaty. W przypadku zagubienia karnetu klient powinien zgłosić to na recepcji pracownikowi Klubu w celu wystawienia nowego.
 5. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu musi posiadać ważną kartę klubową lub karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Każda umowa określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 6. Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 7. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Klubu, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 8. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić klienta na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 9. Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów.
 10. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona proporcjonalna kwota za ilość niewykorzystanych zajęć lub czas pozostały do końca ważności karnetu.
 11. Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta w klubie.
 12. Faktury VAT wystawiane są tylko na żądanie zgłoszone w momencie zakupu karnetu/wejściówki. Zgodnie z art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT.
 13. Taniec, jak każde zajęcia sportowe, może powodować ryzyko kontuzji.
 14. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest każdorazowe okazanie PRZED ROZPOCZĘCIEM zajęć ważnego karnetu/karty partnerskiej pracownikowi recepcji Dance SPOT66.
 15. Karnet zachowuje ważność jedynie przez okres trwania kursu, obejmujący 5 kolejno następujących po sobie zajęć.
 16. W przypadku rozwiązania grupy lub chwilowego braku zajęć o wyższym stopniu zaawansowania, uczestnicy kursu mogą powtórzyć kurs danego stopnia wykupując karnet za 50% ceny regularnej.
 17. W przypadku dysproporcji między liczbą partnerów i partnerek osoby z wyższych lub równoległych stopni z tej samej techniki mogą uczestniczyć nieodpłatnie w zajęciach danej grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu uczestnictwa z pracownikiem recepcji Dance SPOT66. Zasada ta nie dotyczy stopni zaawansowanych z1, z2. Możliwość ta dotyczy wyłącznie partnerów lub wyłącznie partnerek, w zależności od rodzaju dysproporcji.
 18. Klienci mogą odrobić dwa opuszczone zajęcia z jednego karnetu, uczestnicząc zamiennie w dwóch zajęciach na dowolnie wybranej technice. Odrobienie zajęć jest możliwe tylko w okresie ważności karnetu (nie można odrabiać zajęć na 1-szych zajęciach z wyższego stopnia).
 19. W wyjątkowych wypadkach okres ważności karnetu może być przedłużony. Warunkiem przedłużenia ważności karnetu jest uprzednie zgłoszenie takiej potrzeby managerowi Dance SPOT66. Zgłoszenie to musi być dokonane w okresie podstawowej ważności karnetu określonej w pkt 6 regulaminu.
 20. Odzież wierzchnią/buty należy na czas trwania zajęć pozostawić w szatni. Rzeczy wartościowe (portfel, telefon, biżuteria) prosimy zostawić w zamykanej na klucz szafce w szatni. Warunkiem uzyskania klucza jest pozostawienie w recepcji szkoły dokumentu z imieniem i nazwiskiem bądź zwrotnej kaucji – 50zł pod zastaw.
 21. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać swoich rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na kłódkę szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Klubu rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na kłódkę w szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 22. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z Klubem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 23. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: spot66.pl
 24. Szkoła Dance Spot66 informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Klubu nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 25. Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 19.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.

 • w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie powyżej
 • Dance Spot 66 zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie powyżej w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
 • jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
 • przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
 • w przypadku zajęć sportowych, klub realizuje również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.